ข้อมูลภาพรวมอำเภอ 9107
พื้นที่ การดำเนินงาน เกณฑ์การประเมิน

1. ประเด็นการพัฒนาของตำบลจัดการคุณภาพชีวิต

2. แกนนำ/ ทีมและกลไก

3. แผนการดำเนินงานของตำบล

4. กิจกรรม

5.ผลลัพธ์

อยู่ในระหว่างดำเนินการ

ผ่านเกณฑ์

ปาล์มพัฒนา 1 1 1 1 1 0 1
นิคมพัฒนา 1 1 1 1 1 0 1
รวมทั้งสิ้น 2 2 2 2 2 0 2